Giải pháp giao dịch và chăm sóc

Hỗ trợ khách hàng như một nhân viên phòng thu mua và xuất nhập khẩu, cập nhật thường xuyên thông tin mới, chăm sóc quan hệ với nhà cung cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *