VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN (BILL OF LADING) – BILL GỐC & BILL SURRENDER

Posted on Posted in Uncategorized

Trong  Logistics có 2 loại bill là House Bill và Master Bill, cả 2 loại này đều có Bill Original ( Bill gốc) và Bill Surrender.

Bill gốc: Khi shipper yêu cầu Forwarder phát hành bill gốc hoặc Forwarder yêu cầu hãng tàu phát hàng bill gốc, hãng tàu sẽ phải phát hành 3 bản chính và 3 bản coppy đánh dấu thứ tự First Original, Second Original, Third Original. 3 bản này giống nhau và mất 1 trong 3 bản này bill không được chấp nhận.

Khi shipper muốn nhận bill gốc, lúc này shipper sẽ nhận 3 bản chính và gửi đủ 3 bản này cho consignee để nhận hàng, thường thì shipper sẽ gửi bằng đường hàng không.

vận đơn đường biển- bill gốc
Vận đơn đường biển- bill gốc

Nếu bị mất bill gốc consignee sẽ không nhận được hàng, hãng tàu không phát hàng, muốn nhận hàng consignee phải làm cam kết đóng tiền thế chấp 110% so với giá trị hàng, và bị giữ khoảng tiền này trong vòng 2 năm.

Bởi vậy, để thuận tiện hơn chủ hàng thường chọn Bill Surrender thay cho Bill gốc.

Bill Surrender : Để có được Bill Surrender hãng tàu hay Forwarder phải telex surrender , telex surrender là một cuộc điện để giải phóng hàng, mà theo đó consignee không cần phải có bill gốc vẫn lấy được hàng.

Vận đơn đường biển- Bill gốc
Vận đơn đường biển- Bill gốc

Bởi vậy khi phát hành Bill Surrender, hãng tàu hay Forwarder phải thu lại Bill gốc đủ 3 bản, tránh trường hợp khách dùng bill surrender lấy hàng xong, lấy Bill gốc lấy hàng tiếp thì chẳng có hàng mà trả. Bill Surrender có nội dung gần giống với bill gốc, và được đóng dấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *